Butil ng Kape: The Story and Lessons Learned

Mensahe Ng Butil ng Kape

SHARE WITH YOUR FRIENDS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Butil ng Kape

“The Story of a Carrot, Egg, and a Coffee Bean”
(Isinalin sa Filipino ni Willita A. Enrijo)

Isang araw, habang nagbubungkal ng lupa ang magsasaka, narinig niyangnagmamaktol ang kaniyang anak na lalaki. Narinig nitong binabanggit ng kaniyang anak ang hirap at pagod ang nararanasan sa pagsasaka at pagbubungkal ng bukirin. Ayon pa sa anak, nararamdaman niya na hindi makatarungan ang kaniyang buhaydahil sa hirap na nararanasan niya. Sa pagkakataong iyon, tiningnan ng ama ang anak at tinawag niya papunta sa kusina.

Nilagyan ng ama ang tatlong palayok ng tubig at saka isinalang sa apoy.Walang narinig na ano mang salitaan sa mga oras na yaon. Hinayaan lamang nila angnakasalang na mga palayok. Hindi nagtagal, kumulo ang tubig. Sa unang palayok, inilagay ng ama ang carrot. Sa pangalawa naman ay mga itlog. Sa panghuli, butil ng kape ang inilahok.

“Sa tingin mo, ano ang maaaring mangyari sa carrot, itlog at butil ng kape na aking inilahok?” tanong ng ama.

“Maluluto?” kibit-balikat na tugon ng anak.

Makalipas ang dalawampung minuto, inalis ng ama ang mga baga at pinalapit ang anak sa mga palayok.

“Damhin mo ang mga ito,” hikayat ng ama.

“Ano ang iyong napuna?” bulong ng ama.

Napansin ng anak na ang carrot ay lumambot. Inutusan naman siya ng ama na kunin ang itlog at hatiin ito. Matapos mabalatan ang itlog, napansin niya na buo at matigas na ito dahil sa pagkakalaga.

“Higupin mo ang kape,” utos ng ama.

“Bakit po?” nagugulumihanang tanong ng anak.

Nagsimulang magpaliwanag ang ama tungkol sa dinaanang proseso ng carrot, itlog, at butil ng kape. Pare-pareho itong inilahok sa kumukulong tubig subalit iba-iba ang naging reaksiyon. Ang carrot na sa una ay matigas, malakas, at tila di matitinag subalit matapos mailahok sa kumukulong tubig ay nagging malambot na kumakatawan sa kahinaan. Ang itlog na may puti at manipis na balat bilang proteksiyon sa likidong nasa loob nito, ay naging matigas matapos mapakuluan. Samantala, ang butil ng kape nang ito ay mailahok sa kumukulong tubig ay natunaw ngunit kapalit nito ay karagdagang sangkap na magpapatingkad dito.

“Alin ka sa kanila?” tanong ng ama sa anak.

“Ngayon, nais kong ikintal mo ito sa iyong isipan, ang kumukulong tubig ay katumbas ng suliranin sa buhay. Kapag ito ay kumatok sa ating pinto, paano ka tutugon? Ikaw ba ay magiging carrot, itlog o butil ng kape?” usal ng ama.

“Ikaw ba ay magiging carrot na malakas sa una subalit nang dumating ang pagsubok ay naging mahina? O kaya naman ay magiging tulad ng itlog na ang labas na balat ay nagpapakita ng kabutihan ng puso subalit nabago ng init ng kumukulong tubig? Ang itlog ay nagpapaalala na minsan may mga taong sa una ay may mabuting puso subalit kapag dumaan ang pagsubok tulad ng sigalot sa pamilya o mga kaibigan, sila ay nagkakaroon ng tigas ng kalooban upang hindi igawad ang kapatawaran sa nagkasala. O maging tulad ka kaya ng butil ng kape na nakapagpabago sa kumukulong tubig? Kapuna-puna na sa tulong ng butil ng kape, nadagdagan ng kulay at bango ang kumukulong tubig,” paliwanag ng ama.

“Kung ikaw ay tulad ng butil ng kape, ikaw ay magiging matatag sa oras ng pagsubok. Higit sa lahat, ikaw mismo ang magpapabago sa mga pangyayari sa paligid mo,” dagdag na paliwanag ng ama.

“Paano mo ngayon hinaharap ang mga suliranin sa iyong buhay?” Ikaw ba ay sumusunod lamang sa kung ano ang idinidikta ng sitwasyon o nagsusumikap kang maging matatag sa harap ng mga pagsubok. Gayundin, patuloy ka rin bang lumilikha ng positibong pagbabago na dulot ng di magagandang pangyayari?

“Kaya anak, ikaw ba ay carrot, itlog, o butil ng kape?” tanong muli ng ama.

Ngumiti ang anak, kasunod ang tugon – “ako ay magiging butil ng kape…” katulad mo mahal na ama.

Mensahe Ng Butil ng Kape (Lessons Learned)

Butil ng Kape is a wonderful story with many life lessons. In the story, a father teaches his son a lesson by showing him the characteristics of three items: a carrot, an egg, and a coffee bean. In the story, the father boils the three and asks his son what he thinks will happen to each, to which the son simply responds, “Maluluto?” 

After boiling them for twenty minutes, the father asks the son to feel the carrot and egg, and to taste the coffee. The son does as he’s told and by doing so, he notices a difference in each. First, the son notices that the carrot has gone soft. Then, he noticed that the egg became whole and hard after being boiled. Then, as his father asked him to taste the coffee, he the father started explaining the lessons why he boiled the three. 

“Ang carrot na sa una ay matigas, malakas, at tila di matitinag subalit matapos mailahok sa kumukulong tubig ay naging malambot na kumakatawan sa kahinaan. Ang itlog na may puti at manipis na balat bilang proteksiyon sa likidong nasa loob nito, ay naging matigas matapos mapakuluan. Samantala, ang butil ng kape nang ito ay mailahok sa kumukulong tubig ay natunaw ngunit kapalit nito ay karagdagang sangkap na magpapatingkad dito.”

After explaining, the father then asked his son which of the three he is. 

“Ikaw ba ay magiging carrot na malakas sa una subalit nang dumating ang pagsubok ay naging mahina? O kaya naman ay magiging tulad ng itlog na ang labas na balat ay nagpapakita ng kabutihan ng puso subalit nabago ng init ng kumukulong tubig? Ang itlog ay nagpapaalala na minsan may mga taong sa una ay may mabuting puso subalit kapag dumaan ang pagsubok tulad ng sigalot sa pamilya o mga kaibigan, sila ay nagkakaroon ng tigas ng kalooban upang hindi igawad ang kapatawaran sa nagkasala. O maging tulad ka kaya ng butil ng kape na nakapagpabago sa kumukulong tubig? Kapuna-puna na sa tulong ng butil ng kape, nadagdagan ng kulay at bango ang kumukulong tubig.”

In the end, the son says that, “ako ay magiging butil ng kape… katulad mo mahal na ama.” 

The story teaches us how we can respond to life’s challenges.

  • We can be like a carrot, strong at first but eventually getting soft after being boiled. In life, we can start strong but once faced with obstacles, we may become weak and soft, and eventually give up.

  • We can be like an egg – soft and clean on the outside – but once boiled, becomes hardened. The egg reminds us that sometimes, in life, some people who were once soft becomes hard-hearted after going through challenges. 

  • We can be like a coffee bean (butil ng kape), that after being boiled, acquired a new smell and taste. Unlike the carrot that became soft or the egg that became hard after being boiled, the changes that the coffee bean went through added something to it – it made it tastier and more aromatic. In life, we can be like the coffee bean – we can use the challenges that we face to learn something or to add something to our lives instead of letting it change us. 

So, which one of the three are you? Are you a carrot that becomes soft and weak? An egg that becomes hardened? Or are you a coffee bean that changes for the better?

Recommended Product

SHARE WITH YOUR FRIENDS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Sign up to our newsletter!

RELATED POSTS

Recent Posts

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

With the present internet technology, it doesn’t matter anymore where you live in the Philippines. Whether you live in the farthest part of Luzon, Visayas, and Mindanao as long as you have access on the internet, you can order our coffee products through our website. Just make sure that your delivery location has the presence of either LBC, J & t, or JAS Intermodal. If one or more of our logistics partners are present in your area, then you are assured that the coffee product/s that you ordered from our website will arrive within our delivery lead-time.

The order process is seamless and simple. Go to the website “Store”, to select the coffee product/s that you want. Once the list of products are displayed, select the product/item and press on the “Add to Cart” button. Check and verify the Item Qty, and price, then click the “Check-out” button, then fill-up the necessary information in the form, and press on the “Place Order” button to complete your order.

One of our Customer Support Staff will call you to confirm the details of your order, particularly the shipping and delivery location. Once everything is confirmed, this will immediately be processed for fulfillment and delivery schedule by our last-mile logistics partner.

CoffeeSmiley.com supports the “Order Now – Pay Later” post-order payment scheme. Or simply put, Cash-On-Delivery. Meaning, all coffee products you ordered on our website will immediately be processed upon confirmation of your shipping and delivery location. Payment will only be collected when you actually receive the products.

We partnered with logistics companies who have been in the industry for years, to make sure that our commitment to fast, efficient, and reliable delivery services will be met. Our logistics partners are:

LBC Express – website: https://www.lbcexpress.com/
JAS Intermodal – website: https://jas.com.ph/
J&T Express – website: https://www.jtexpress.ph/

Due to the recent COVID-19 pandemic, our standard delivery lead-time is affected particularly those areas with strict rules of lock-down. However, we do our best to meet the 3 – 7 days delivery lead-time despite these issues and challenges.

Tracking code will be sent to you thru text and/or email. You can use the tracking code to track your order on our logistics partners respective website.

You can also track your order on our CoffeeSmiley website through this link.

https://coffeesmiley.com/order-tracking/

Please read our return and refund policy in this link.

Yes. Just let us know if you want to make money as a reseller of these coffee products. Please contact us by phone or email, so we can discuss.

Recent Reviews

Recent reviews

Best Sellers

Scroll to Top

THANK YOU!

Thank you for Subscribing to our Newsletter!